Privacypolicy European Tyre Distributors B.V.

European Tyre Distributors (ETD) B.V. heeft zich gespecialiseerd in de import van Chinese banden voor de Europese markt. We bieden onze klanten uit onze voorraad een zeer breed assortiment aan in banden van verschillende merken voor personenwagens, landbouw, trailers/caravans, 4×4/SUV en trucks.

Wij zijn gevestigd aan de Industriestraat 12 te Strijen en bereikbaar via telefoonnummer +31 078 6291210.

Verwerking persoonsgegevens
Omdat we in een B2B-markt werken is de verwerking van persoonsgegevens geen doel op zich. Ons streven is om zo min mogelijk persoonsgegevens te registreren en te verwerken. Voor de volgende doeleinden is het verwerken van een aantal persoonsgegevens in onze ogen noodzakelijk om overeenkomsten te kunnen uitvoeren c.q. te rechtvaardigen op grond van een door betrokkenen verstrekte toestemming:

 1. Het informeren van klanten met nieuws over producten, assortiment, actuele prijzen en acties.
 2. Het registreren van in- en verkooporders, waaronder het registreren van gegevens van de afleveradressen.
 3. Het onderhouden van contacten met leveranciers en klanten met betrekking tot de levering van bestelde goederen en diensten en de financiële afhandeling van de bestelling.
 4. Het informeren van potentiële klanten die belangstelling hebben getoond in de door ons aangeboden producten en diensten.

Gegevensuitwisseling en informatie over gegevensverwerking
Op grond van wettelijke bepalingen kan ETD B.V. ertoe gehouden zijn om persoonsgegevens te delen met daartoe bevoegde partijen. Daarnaast worden relevante persoonsgegevens gedeeld met leveranciers voor zover dat nodig is voor levering van goederen en of diensten. Door middel van schriftelijke afspraken wordt gewaarborgd dat de gedeelde persoonsgegevens met passende vertrouwelijkheid worden behandeld en passende beveiligingsmaatregelen worden genomen.
We hebben met onze leveranciers een verwerkersovereenkomst afgesloten indien van toepassing. De verwerkersovereenkomst regelt onder meer dat de gegevens door de verwerker niet voor eigen doeleinden gebruikt mogen worden en dat de verwerker passende beveiligingsmaatregelen treft ten aanzien van de verwerkte persoonsgegevens.

ETD B.V. informeert betrokkenen in beginsel als zij begint met het verwerken van gegevens van hen.

Beveiliging van persoonsgegevens en bewaartermijn
ETD B.V. zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

ETD B.V. bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wettelijke archiveringstermijnen is vereist.

Privacy rechten
Op grond van de geldende privacywetgeving heeft u

 1. Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 2. Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 3. Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien.
 4. Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
 5. Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens ETD B.V. van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. ETD B.V. behandelt uw verzoek binnen 1 maand. Blijkt dat naar aanleiding van het inzage verzoek uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te wijzigen, te verwijderen of aan te vullen. Bij de behandeling van genoemde verzoeken kan de verzoeker gevraagd worden om zijn identiteit aan te tonen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken voor de uitoefening van uw privacy rechten sturen aan:

European Tyre Distributors B.V.
t.a.v. Contactpersoon Privacyrechten
Postbus 5722
3290 AA Strijen
Of per e-mail naar: privacy@etd.nl

Klachten met betrekking tot het respecteren van uw privacyrechten door ETD B.V. kunt u kenbaar maken bij de perso(o)n(en) die betrokken zijn bij de naleving van de privacyvoorschriften via privacy@etd.nl. U kunt zich ook wenden tot de relevante toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag, Nederland.